Blog dla początkujących

UWAGA: Wszystkie teksty zamieszczone na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich wykorzystywania i publikacji.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega
odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wpisy z kategorii Słownictwo, zagadnienia

Lektion 82 - übrig i jego znaczenie

2015-09-23 22:55:48

Dziś przybliżę Wam pewne słówko w języku niemieckim - übrig.

 

Słówko przetłumaczymy jako pozostały.

 

Coś musi nam się skojarzyć z pozostałością czegoś,np:

 

Ein Apfel blieb übrig. Wünschen Sie sich? - Jabłko zostało. Życzy sobie Pani?

 

Was übrig bleibt, essen wir morgen. - To co zostanie, zjemy jutro.

Ich habe noch 30 Euro übrig. - Zostało mi 30 Euro.

 

Teraz będziecie wiedzieć jak powiedzieć, że coś jest pozostałością czegoś. Wystarczy znać übrig!

 

 

czytaj więcej »

Lektion 80 - słówko genug

2015-09-07 10:27:43

Przedstawiam Wam kolejne słówko, warte zapamiętania -  mianowicie genug.

 

W języku niemieckim genug przetłumaczymy jako wystarczy, wystarczająco,dość.

 

W/w słówko ma kilka znaczeń, np:

 

a) wystarczy

 

Użyjemy w przypadku, gdy rozmówca pyta się nas np: czy chcemy dokładkę zupy, czy ktoś ma napisać więcej przykładów na lekcji, abyście mogli lepiej zrozumieć temat?

 

Usłyszymy wtedy odpowiedź:

Das ist genug - wystarczy.

 

b) wystarczająco


Możemy użyć, wtedy gdy, czegoś mamy wystarczająco by choćby zrobić zakupy. W tym przypadku do głowy mi przyszło,że można mieć wystarczająco pieniędzy, by móc zrobić zakupy, np:

Ich habe heute genug Geld zum Einkaufen. - Dzisiaj mam wystarczająco pieniędzy na zakupy.

 

c) dość


Powiemy choćby nawet w przypadku kiedy chcemy stwierdzić, że mamy dość miejsca i już cieszymy się na tą myśl,że możemy się w końcu pomieścić ze swoimi rzeczami.

 

Możemy powiedzieć:

Ich freue mich sehr. Es ist hier genug Platz für meine Klamotten. - Cieszę się bardzo.Jest tu dość miejsca na moje rzeczy.

 

 

czytaj więcej »

Lektion 71 - Jak dojdę do dworca?

2015-03-11 21:31:46

Dziś nauczymy się bardzo popularnego zwrotu, który pomoże Wam w określaniu miejsca do którego chcielibyście dotrzeć.

 

W celu zaczerpnięcia informacji, pytamy się przechodnia na ulicy: Przepraszam,jak dojdę do dworca?

 

Po niemiecku też się nauczymy i powiemy: Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof?

 

UWAGA: W zwrocie tym najważniejszy jest przyimek zu po którym musimy użyć trzeciego przypadka czyli DATIVU!

 

Aby zrobić to prawidłowo nauczmy się najpierw rzeczowników i ich rodzajników:

 

das Restaurant - restauracja

die Bank - bank

das Museum - muzeum

die Schule - szkoła

der Park - park

die Post - poczta

das Rathaus - ratusz

die Kirche - kosciół

die Bushaltestelle - przystanek autobusowy

das Schwimmbad - pływalnia

der Zoo - zoo

das Theater - teatr

das Kino - kino

die Disko - dyskoteka

die Bibliothek - biblioteka

der Sportplatz - boisko

der Bahnhof - dworzec

die Konditorei - cukiernia

die Eisdiele - lodziarnia

das Café -kawiarnia

 

 Aby połączyć przyimek zu z III przypadkiem najlepiej zapamiętajcie taki trik:

 

r.m -der w Dativie to dem = w połączeniu z zu dem w skrócie będzie zum

r,ż -die w Dativie to der = w połączeniu z zu der w skrócie będzie zur

r.n - das w Dativie to dem = w połączeniu z zu dem w skrócie będzie zum

 

Proste prawda! Teraz nie zrobicie błędów.

 

Ćwiczenie dla Was!

Teraz to łatwizna.Wstawcie w lukę odpowiednio odmieniony przyimek:

 

Wie komme ich ........ Post?

Wie komme ich ........ Busbahnhof?

Wie komme ich .........Kino?

Wie komme ich .........Supermarkt?

Wie komme ich ........ Kirche?

 

czytaj więcej »

Lektion 61- Przybory szkolne

2014-11-26 07:51:23

Dzisiejsza lekcja będzie o przyborach szkolnych. Dowiecie się co jest niezbędne w plecaku każdego ucznia.

 

Przybory szkolne w języku niemieckim to die Schulsachen.

 

Jeżeli chcemy powiedzieć,że mamy jakąś rzecz,musimy użyć czasownika haben i naszą rzecz musimy koniecznie odmienić w IV przypadku czyli Akkusativie.

Zadamy wtedy pytanie co? masz?

 

Hast du ein Lineal? - Czy masz jakąś tam linijkę?

 

-Nein, ich habe vergessen - Nie zapomniałam

-Ja, ich habe ein Lineal. - Tak mam linijkę.

 

Darf ich mir deinen Kuli borgen?- Możesz mi pożyczyć twój długopis?

- Ja, bitte. - Tak proszę.


Darf ich einen Kuli borgen?- Mogę pożyczyć długopis?

- Ja, bitte. - Tak proszę

 

Na obrazku przedstawiam Wam przybory szkolne po niemiecku. Za pomocą czasownika haben oraz zwrotu czy możesz pożyczyć mi...? ułóżcie własne zdania. Powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 60 - Szkoła c.d

2014-11-19 17:51:28

W kontynuacji działu szkoła poznacie również zasadę tworzenia pytań z czasownikami modalnymi.

 

W konstrukcji zdania pytającego musimy zdanie zacząć czasownikiem modalnym a po nim ulokować osobę i dopełnienie.

 

Zróbmy sobie prosty przykład z czasownikami modalnymi co komu wolno a co kto musi coś zrobić.

Dla przypomnienia chodzi o czasowniki müssen i dürfen.

 

müssen - musieć

dürfen - wolno coś

 

UWAGA: W pytaniach zaczynających się :czy wolno albo czy muszę, musimy zacząć  budować pytanie od czasownika modalnego!

 

OGÓLNA ZASADA: Czasownik modalny odmieniony do osoby + dopełnienie?

 

Np. Darfst du Kaugummi kauen? - Czy wolno ci żuć gumę?

 

Musst du zur Schule gehen? - Musisz iść do szkoły?

 

Musst du viel lernen? - Musisz się dużo uczyć?

 

Darfst du lange telefonieren? - Wolno ci długo rozmawiać przez telefon?

 

Nein, ich darf keinen Kaugummi kauen. - Nie nie wolno mi żuć gumy.

Nein, ich muss nicht zur Schule gehen. - Nie, nie muszę iść do szkoły.

Nein, ich muss nicht viel lernen. - Nie, nie muszę się dużo uczyć.

 

Prosta zasada prawda! Spróbujcie sami ułożyć kilka zdań pytających. Powodzenia!

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 59 - W szkole

2014-11-19 17:32:46

W dziale szkoła poćwiczymy sobie czasowniki oraz podstawowe słownictwo.

 

 

Najpierw poznamy słówka:

 

Texte hören - słuchać tekstów

Texte lesen - czytać teksty

viel schreiben - dużo pisać

singen - śpiewać

Tests schreiben - pisać testy

Aufgaben lösen - rozwiązywać zadania

 

Za pomocą naszych słówek możemy odpowiedzieć na pytanie:

 

Was machst du im Unterricht? - Co robisz na zajęciach?

 

Ich höre Texte. - Słucham tekstów.

Ich lese Texte. - Czytam teksty.

Ich schreibe viel und singe. - Piszę dużo i śpiewam.

Ich schreibe Tests und löse Aufgaben. - Piszę testy i rozwiązuje zadania.

 

Czasownik haben i jego odmiana:

 

ich habe

du hast

er, sie, es hat

 

wir haben

ihr habt

Sie, sie haben

 

A teraz stworzymy sobie pytanie:

 

Was hast du in Mathe? - Co masz z matematyki?

- Eine vier. - jedną 4.

 

Mathe - matematyka

Bio - biologia

Werken - technika

Geschichte - historia  

Deutsch - niemiecki

Englisch - angielski

Religion - religia

Sport - w-f

Musik - muzyka


der Lehrer - nauczyciel

die Lehrerin - nauczycielka


 

Czasownik mögen - lubić i jego odmiana

 

ich mag

du magst

er, sie, es mag

 

wir mögen

ihr mögt

Sie, sie gen

 

Poznajcie kilka przymiotników i zwrotów:

 

gerecht - sprawiedliwy

sympathisch - sympatyczny

toll - wspaniały

verliert nie Geduld - nie traci nigdy cierpliwości

erklärt alles gut - wszystko dobrze wyjaśnia

fragt nur ab - odpytuje tylko

schimpft - łaje, karze


Z czasownikiem lubić ułożymy sobie następujące pytanie:

 

Warum magst du den Mathelehrer? - Dlaczego/ Za co lubisz nauczyciela matematyki?

 

Er ist gerecht - on jest sprawiedliwy

 

Warum magst du den Mathelehrer nicht?- Za co nie lubisz nauczyciela matematyki?

 

Er ist ungerecht - on jest niesprawiedliwy

 

Za pomocą słownictwa z lekcji spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania:

 

1. Was hast du in Deutsch?

2. Warum magst du Deutschlehrer?

3. Was machst du im Unterricht?

 

 

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 58 - czasowniki modalne

2014-11-19 12:58:43

Dzisiejsza lekcja będzie o czasownikach modalnych. Pewnie zastanawiacie się co to jest czasownik modalny.

 

Czasownik modalny w języku niemieckim jest to czasownik, który w 1 i 3 osobie liczby pojedynczej przybiera taką samą formę. Zasadą użycia go w zdaniu jest połączenie go z drugim czasownikiem który musi stać na końcu w bezokoliczniku , czyli z końcówką -en.

 

Ogólnie: czasownik modalny + bezokolicznik na końcu -en.

 

Ich muss die Tafel reinigen. - Muszę zetrzeć tablicę.

 

W zdaniu czasownik modalny muss odmieniamy do ich a drugi czasownik reinigen ustawiamy na końcu zdania jako bezokolicznik.

 

Do czasowników modalnych zalicza się:

 

müssen - musieć

können- móc, umieć potrafić

dürfen - mieć pozwolenie

sollen - powinno się ( jakaś powinność)

wollen - chcieć

mögen - lubić

 

Poniżej przedstawiam Wam odmianę wyżej wymienionych czasowników

 

UWAGA: Zauważcie, że w ich odmianie 1 i 3 osoba liczby pojedynczej jest taka sama!

 

 

 

Dzięki czasownikom modalnym określicie jakiś zamiar zrobienia czegoś, powinność uczynienia czegoś, zakaz czegoś.

 

Zaczynamy wykład:

 

Najpierw określimy sobie, że jesteśmy do czegoś zmuszeni, czyli coś musimy koniecznie zrobić. Użyjemy wtedy czasownika müssen.

 

Ich muss zur Schule gehen - Muszę iść do szkoły.

Ich muss meine Hausaufgaben machen. - Muszę odrobić moje prace domowe.

Ich muss pünktlich zum Unterricht gehen. - Muszę punktualnie chodzić na zajęcia.

Ich muss am Unterricht teilnehmen.- Muszę brać udział w zajęciach.

 

Kolejne zdanie będzie z czasownikiem können. Czasownika tego użyjecie w przypadku,gdy coś dobrze potraficie zrobić, czyli umiecie np. jakąś dziedzinę nauki, jakąś czynność,  coś wykonać.

 

Ich kann singen - Umiem spiewać

Ich kann FuBball spielen - Umiem grać w piłkę nożną.

Ich kann schwimmen. - Umiem pływać.

 

Pora na czasownik zakazu lub nakazu, czyli dürfen. Musi on Wam się skojarzyć z czymś czego nie wolno nam wykonywać.

 

Ich darf im Unterricht keine Handys benutzen. - Nie wolno mi na zajęciach korzystać z komórek.

Ich darf die Schulmöbel nicht kaputt machen. - Nie wolno mi niszczyć mebli szkolnych.

Ich darf keinen Kaugummi im Unterricht kauen - Nie wolno mi na zajęciach żuć gumy.

Darf man hier rauchen? - Czy wolno tutaj palić?

 

Czasownik sollen jest powinnością czegoś, rzeczą oczywistą,że powinno się tak zachować a nie inaczej.

 

Ich soll pünktlich sein. - Powinnam być punktualna.

Ich soll höflich sein - Powinnam być uprzejma.

Ich soll regelmäßig die Medikamente einnehmen. - Powinnam regularnie zażywać lekarstwa.

 

Wollen zaś kojarzy nam się z posiadaniem czegoś, co chcielibyśmy mieć , robić w przyszłości.

 

Ich will ein neues Auto haben - Chę mieć jakieś nowe auto.

Ich will nach London fahren. - Chcę pojechać do Londynu.

 

Mögen to zaś lubić coś.

 

Ich mag reisen. - Lubię podróżować

Ich mag Rad fahren - Lubię jeżdzić na rowerze.

Ich mag Kaffee trinken. - Lubię pić kawę.

 

Za pomocą czsowników modalnych utwórzcie własne zdania. To dobry trening do wyrażenia co chcecie, co powinnliscie zrobić, co lubicie, czego Wam nie wolno, co umiecie. Do dzieła nauka czeka!

 

 

 

czytaj więcej »

Lektion 57 - Opis mieszkania

2014-11-19 00:01:40

W ramach powtórki z działu mieszkanie i dom zamieszczam Wam bardzo pomocny filmik z wymową. Dzięki takiej możliwości powtórzycie oraz utrwalicie sobie słownictwo z poprzednich lekcji.

 

Zapraszam więc do obejrzenia i przeanalizowania poznanych wcześniej słówek.

 

Nagranie pochodzi z blogu gerlic.pl - polecam również naukę języka niemieckiego i tam!

 

czytaj więcej »

Lektion 56 - Mieszkanie c.d

2014-11-18 18:51:58

Kontynujemy nasz dział związany z mieszkaniem i domem. Dziś poznacie poszczególne pomieszczenia.

 

Najpierw wypiszmy sobie wszystkie rzeczowniki zakończone na -zimmer:

 

das Arbeitszimmer - gabinet, pracownia

das Wohnzimmer - pokój mieszkalny, dzienny

das Esszimmer - jadalnia

das Kinderzimmer - pokój dziecięcy

das Schlafzimmer - sypialnia

das Badezimmer - łazienka

das Gästezimmer - pokój gościnny

 

der Salon - salon

der Flur - korytarz, przedpokój

der Balkon - balkon
der Keller - piwnica

der Dachboden - poddasze, strych

der Stock - pietro

der Hobbyraum - warsztat do majsterkowania


die Küche - kuchnia

die Toilette - toaleta

die Garage - garaż

die Garderobe - garderoba

die Abstellkammer - pomieszczenie gospodarcze

die Treppe - schody

die Waschküche - pralnia

die Terrasse - taras


Aby usprawnić Wam naukę słówek dodaję filmik z wymową:

 
Natomiast na tym obrazku poznacie wyposażenie, czyli co może mieścić się w poszczególnych pomieszczeniach.
Spróbujcie uczyć się rzeczowników z rodzajnikami. Powodzenia!

 

czytaj więcej »

Lektion 55 - czasownik reisen i verreisen

2014-11-14 22:46:50

Dziś przedstawie Wam czasownik reisen oraz verreisen. Dowiecie się, że są one bardzo podobne do siebie jeżeli chodzi o znaczenie w zdaniu.

 

Zacznijmy zatem od pierwszego z nich, mianowicie od czasownika reisen.

 

- reisen - podróżować

 

Czasownik powinien Wam się skojarzyć z podróżowaniem, przemieszczaniem się z punktu A do punktu B np.

 

Ich reise durch die ganze Welt - podróżuję przez cały świat.


Nächste Woche reise ich nach Australien - W następnym tygodniu jadę do Australii.

 

Teraz zaprezentuję Wam drugi czasownik czyli verreisen.

 

- verreisen - wyjeżdżać

 

Czasownik ten wykorzystamy by móc powiedzieć, że jedziemy w jakiś celu, do jakiegoś obcego kraju, czy też na urlop. Ogólnie też chodzi o podróżowanie.

 

Ich verreise privat nach Berlin. - Wyjeżdżam prywatnie do Berlina.

 

Ich verreise mit dem Zug. - podróżuję pociągiem.

 

Ich verreise mindestens einmal im Jahr. - Wyjeżdżam przynajmniej raz w roku.

 

 

 

 

W podsumowaniu naszych czasowników reisen i vereisen możemy stwierdzić, iż ich użycie w zdaniu będzie związane zawsze z byciem w drodze do jakiegoś celu lub wybranie się na urlop wypoczynkowy. Stąd właśnie powstają nam jakże często używane zwroty:

 

- nach Italien verreist sein - wyjechać do Włoch

- zu Verwandten reisen - wyjechać do krewnych
- geschäftlich reisen - podróżować w interesach

Aby zapamiętać znaczenie reisen i verreisen ułóżcie własne zdania. Powodzenia!

czytaj więcej »
« Poprzednia 1 2 3 4 Następna »
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na poziomie podstawowym - wypełnij test: 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych